مردی که بتواند به همسرش محبت کند.قلب

مردی که بتواند به همسرش محبت کند.قلب

مردی که بتواند به همسرش محبت
کند.قلب همسرش را در اختیار
گرفته است وگرنه مجبور است
فقط جسم او را در اختیار بگیرد

نظر شما درمورد این پست چیست؟