مغز اقایان در ان واحد بر یک کار میتواند

مغز اقایان در ان واحد بر یک کار میتواند

مغز اقایان در ان واحد بر یک کار میتواند
تمرکز کند.ولی مغز خانومها اینگونه
نیست و چند کار را میتواند انجام دهد.
پس از خانومها ایراد نگیرید که چرا
چندتا کارو باهم انجام میدن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟