کلیشه_ای_نباشهمیشه سر سفره آما

کلیشه_ای_نباش
همیشه سر سفره آماده ننشین. غذاها خود به خود سر میز ظاهر نمی شوند، یه نفر هست که اونها رو اونجا می ذاره و اون یه نفر می تونی تو باشی.

همکاری_کن
وقتی می خواهید از خانه بیرون برید، قبول کن که اون بیش از تو کار داره که انجام بده. پس اونطوری قدم نزن، در پوشاندن لباس بچه ها کمکش کن، کولر و چراغها رو خاموش کن

مرتب_دوش_بگیر
تو یه مردی، عرق می کنی و بوی بد می دی. قبول کن.

وسایلتو_جمع_و_جور_کن
خیلی زشته منظره پیژامه ای روی زمین با دو جای پا، یا پیراهن روی مبل

راه_را_بپرسید
گم شدی، بپذیر. درسته که بالاخره می رسی؟ درست، ولی بالاخره برای رسیدن زمان دیری است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟