مهمترین کاری که یک مرد میتواندبرای ف

مهمترین کاری که یک مرد میتواندبرای ف

مهمترین کاری که یک مرد میتواند
برای فرزندش انجام دهد
این است که
عاشق مادرشان باشد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟