وقتی از کسی ناراحت استبه سخنان او گو

وقتی از کسی ناراحت استبه سخنان او گو

وقتی از کسی ناراحت است
به سخنان او گوش دهید
و در موقعیت مناسب
در صورتی که حق با او نیست
او را به آرامی و با محبت راهنمایی کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟