در حضور دیگرانبه خانمت محبت کنو نس

در حضور دیگرانبه خانمت محبت کنو نس

در حضور دیگران
به خانمت محبت کن
و نسبت بهش احترام خاصی داشته باش


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟