نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنهای

نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنهای

نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنه
این مسئولیت شماره یک همه شوهر
هاست باید کاری کنی که همسرت
احساس کنه دوستش داری وقدرش
را میدونی فقط اون اولویت زندگی شماست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟