مراسم اختتامیه در حرم رضوی/کاروان بیست ششم

مراسم اختتامیه در حرم رضوی/کاروان بیست ششم

IMG_3136IMG_3147IMG_3149IMG_3151IMG_3153IMG_3154IMG_3157IMG_3159IMG_3160IMG_3162IMG_3165IMG_3167IMG_3168IMG_3171IMG_3173IMG_3174IMG_3176IMG_3178IMG_3180IMG_3181IMG_3184IMG_3186IMG_3188IMG_3189IMG_3191IMG_3193IMG_3195IMG_3197IMG_3198IMG_3199IMG_3200IMG_3202IMG_3203IMG_3204IMG_3206IMG_3207IMG_3209IMG_3210IMG_3211IMG_3213IMG_3215IMG_3219IMG_3223IMG_3231IMG_3233IMG_3237IMG_3242IMG_3245IMG_3250IMG_3259IMG_3261IMG_3262IMG_3264IMG_3269IMG_3278IMG_3281IMG_3285IMG_3288IMG_3295IMG_3296IMG_3303IMG_3307IMG_3312IMG_3314IMG_3318IMG_3321IMG_3323IMG_3327IMG_3331IMG_3335IMG_3339IMG_3341IMG_3345IMG_3347IMG_3351IMG_3358IMG_3361IMG_3365IMG_3369IMG_3370IMG_3373IMG_3377IMG_3385IMG_3388IMG_3395


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟

مهدی می گوید:
فوقالعاده است.... مخصوصا لبخند ملیح جناب مهندس بارانی....