مردها باید بدانند ؟

زنها در ف

مردها باید بدانند ؟

زنها در فرایند تصمیم گیری بسیار دموکرات برخورد میکنند . آن ها وقتی میخواهند تصمیمی بگیرند همه را

در این فرایند دخالت میدهند واز همه مشورت می گیرند تا دست آخر به تصمیم مشترکی برسند .

به نظر شما شاید اینکار وقت گیر و خسته کننده باشد . شاید حوصله سوالات ریز و درشت همسرتان

را نداشته باشید و مثل او نتوانید همه جوانب را در نظر بگیرید .یادتان باشد او در این مرحله

تنها همراهی شما را میخواهد و قرار نیست دردسر جدیدی برایتان درست کند .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟