رفتار صحیح با همسراز دست پختش تع

رفتار صحیح با همسر
از دست پختش تعریف کن !
او نوشه ، ناراحت نشو!
دلش رو نشکن !
مسخره اش نکن !
حسادتش رو با تحقیر برنیانگیز!
انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن ! "
هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهربانی مطمئنش کن!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟