راه حل ندهوقتی یک خانم داره در

راه حل نده
وقتی یک خانم داره درد دل می کنه
(مادر،خواهر....یا یک خانم برا شوهرش)
فقط وفقط به حرفاش گوش کنیم
ونشون بدیم که درکش می کنیم
خانم ها در آن حال از هر گونه راه حل دادن وکمک کردن بی زارند.

پس هر وقت به درد دل وحرف های یک خانم بدون ارائه پیشنهادی گوش کنیم
احساس خیلی بهتری خواهد داشت.

منت همسرت را بکش
از دلش در بیاور
حتی اگر تو مقصر نیستی
حال هر دوی شما بهتر خواهد شد
تو و همسرت به هم نیازمندید
پس نیازتان را له نکنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟