از دست ‌پخت زنتتعریف کن تا در کنار

از دست ‌پخت زنتتعریف کن تا در کنار

از دست ‌پخت زنت
تعریف کن
تا در کنار اجاق
خود را قربانی کند

نظر شما درمورد این پست چیست؟