از دست ‌پخت زنتتعریف کن تا در کنار

از دست ‌پخت زنتتعریف کن تا در کنار

از دست ‌پخت زنت
تعریف کن
تا در کنار اجاق
خود را قربانی کند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟