چرا اکثر مرد ها اشتباهشون رو نمی

چرا اکثر مرد ها اشتباهشون رو نمیپذیرن
هنگامی که مرد اشتباه کند و همسرش از این بابت ناراحت شود, مرد نیز به شدت عصبانی خواهد شد. شدت ناراحتی مرد با میزان اشتباهی که مرتکب شده, متناسب است.
هر قدر اشتباهش کوچک تر باشد کمتر در حالت تدافعی قرار می گیرد و هر اندازه مرتکب اشتباه بزرگتری شود, بیشتر در حالت تدافعی قرار می گیرد.

گاهی اوقات زنان از این مسأله متحیر می شوند که چرا مردان به واسطه ی اشتباه بزرگی که مرتکب شده اند, عذر خواهی نمی کنند.

پاسخ این است:آن ها می ترسند که شاید مورد بخشش قرار نگیرند
برای یک مرد پذیرش این نکته بسیار دردناک است که برخی موارد از همسرش شکست بخورد
مرد بجای اظهار تأسف از این مسأله عصبانی میشود که چرا همسرش از اقدام او ناراحت است و به همین دلیل به او امتیاز منفی میدهد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟