احترامبعضی مردها آنقدرها که ب

احترام
بعضی مردها آنقدرها که باید به طرف مقابلشان ارزش نمی‌گذارند

طوری باید او را دوست داشته باشید که انگار آخرین روزی است که او را می‌بینید،

برای آنچه که هست تحسینش کنید و برای هر کاری که می‌کند از او قدردانی کنید. کمی به آن فکر کنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟