ویژگی های اقتدار مردانه چیست؟اقتد

ویژگی های اقتدار مردانه چیست؟اقتدار مردانه دوستان خوب من آقایون بزرگواری
که دارید پیام منو میخونید.اقتدار مردانه نه سلطه پذیری است .مرد اهل سلطه نیست.
شما مدیر زندگی هستید."الرجال قوامون علی النساء"شما دوام و قوام زندگی هستید نه
سلطه گر زندگی.شما مدیرید.آقایون مدیرید.خانم ها مدیریت مرد رو بپذیرید.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!