پیامبر می فرماید: حقیقت خلقت زن،

پیامبر می فرماید: حقیقت خلقت زن،
مثل دندنه حلالی شکل است، حساس،
ترد و شکننده. اگر در اندیشه آن باشی که آن را راست کنی،
می شکند. باید بپذیری. زن را باید همانطور که هست،
بشناسی و مدارا کنی. مدیریت به این می گویند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟