طوفان فکری چیستی و چگونگی

یه مساله پیش آمده، حالا چی کار کنیم. یکی از روش هاي پیداکردن راه حل براي مشـکلا ت، روش بـارش مغـزي یا brainstorm هست که باعث بروز خلاقیت و ایده های نو برای حل یک مساله می شود.

طوفان فکری چیستی و چگونگی

از مزایای اصلی ای که طرفداران این روش برای آن ذکر می کنند تقویت روحیه کار گروهی ست و انتقاد عمده ای که به آن وارد می شود وقت گیر بودنش است.

چهار اصل طوفان فکری

چهار قاعده اساسی که باید در طوفان فکری رعایت شود به شرح زیر است.

1- تمرکز بر کمیت

هرچه تعداد ایده هایی که تولید می شوند بیش تر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه حل اساسی و اثربخش بیش تر است.

2- اجتناب از انتقاد

اگر در مواجهه اولیه با یک ایده، به جای انتقاد از آن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، یک جو مناسب برای تولید ایده های غیرمعمول فراهم می شود؛ و همچنین باعث باز شدن فکر افراد می شود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادی از راه حل های باورنکردنی می شود.

3- استقبال از ایده های غیرمعمول

ممکن است ایده های غیرمعمول رویکردهای جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه حل های بهتری نسبت به ایده های معمول شوند.

4- ترکیب و بهبود ایده ها

می توان با ترکیب دو ایده خوب، به ایده ای بهتر رسید که از هر دو ایدهٔ قبلی کامل تر باشد.

کاربرد و اهداف طوفان ذهنی

توانمندسازی در تفکر خلاق

اولویت بندی مسائل و مشکلات

انتخاب بهترین راه حل

افزایش قدرت ابتکار و خلاقیت

افزایش انگیزه

ایجاد کار تیمی و مدیریت مشارکتی

بدست آوردن ایده های بزرگ

نحوه انجام طوفان ذهنی

1- ثبت موضوع مورد نظر بر روی تخته و توضیح در مورد آن برای افراد توسط تسهیل گر (بهتر است این موضوع چند روز زودتر به اطلاع افراد برسد)

2- یادآوری قواعد و اصول اجرای کار برای شرکت کنندگان توسط تسهیل کننده

3- ارائه ایده ها و نظرات بصورت گردشی: در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت عدم وجود ایده ای با گفتن واژه «بعدی« نوبت به دیگری واگذار می شود.

4- ثبت کلیه ایده ها

5- اتمام مرحله ثبت عقاید در صورت گفتن کلمه «بعدی« توسط تمام افراد

6- دسته بندی و جمع بندی نتایج


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟