اولویت بندي کردن مسائل و تأثیر آن

در پارهاي اوقات افراد در تشخیص اولویت مسائل خود دچار اشتباه میشوند و نمیدانند کدام مسئله در اولویت قرار دارد و کدام یک در اولویت قرار ندارد. در چنین مواقعی قسمت عمدهاي از انرژي و تـوان افـراد صـرف کنتـرل و تردیدهایشان می شود

اولویت بندي کردن مسائل و تأثیر آن

متخصصان معتقدند که مسائل را میتوان به 4دسته تقسیم نمود:نوع

تعریف

مثال

مسائل مهم و غیر فوري

ضروری با عدم محدودیت زمانی

یک دانشآموز سوم راهنمایی، مسئله قبول شدن در امتحانات پیش دانشگاهی یک مسئله مهم است اما فوري نیست.

مسائل فوري و غیر مهم

مهم نباشند، اما در یک محدوده زمـانی حل می شود

روز تولد دوستتان را تبریک بگوئید

مسائل مهم و فوري

مهم و دارای محدودیت زمانی

قبول شدن در امتحان پایان ترم

مسائل غیرمهم و غیرفوري

نه مهم هستند و نه محدودیت زمانی داره

مثل دانستن اطلاعات کوه های آمریکای شمالی

تشخیص صحیح اولویتها جهت حل مسائل با سطح خودآگاهی ما ارتباط مستقیم دارند. هر چه شناخت مـا از
خودمان دقیقتر باشد، مسائل مهم زندگیمان را هم بهتر و سریع تر میتوانیم تشخیص دهیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟