چهار رفتار مرد در مقابل حرف زدن

چهار رفتار مرد در مقابل حرف زدن زن:

-1 توجه بخشیدن. اهمیت دادن. همین حرفی که دارین می زنین.

-2 اعتنا کردن. علی حواست با منه؟

3-پیگیری کردن.

-4 ممکنه آقایون بگن خب این چیزایی که خانوم می خواد دوست داره اصلا میل ما نمی کشه. جهت دادن. چرا
حرف رو قطع می کنی؟ جهتش رو عوض کن.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟