تعریف پنل دانشگاه برای ایجاد پروژه های دانشگاه و انجام توسط دانشجویان تعریف پنل دانشگاه برای ایجاد پروژه های دانشگاه و انجام توسط دانشجویان نظر نمی پسندم

اساتید دانشگاه و خود دانشگاه پروژه های مختلفی دارند. که بتوانند کار خود را بیان کنند و دانشجویان متاهل یا مجردی که توانایی انجام آن را دارند وارد عمل شوند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟