علامت هاي محبت مورد نياز زن

علامت هاي محبت مورد نياز زن

آقایون باید بدانند اگر توی زندگی هزار زحمت بکشید
ولی اگر محبت ها این سه تا علامت را نداشته باشد به
درد زن نمی خورد

1.مسموع باشد: صدای محبت رو فهم کند بشنود.
2.محسوس باشد: حس محبت،
3.ملموس باشد: لمس محبت، خیلی مهمه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟