اگر مردی توقع دارد &nbs

اگر مردی توقع دارد    &nbs

اگر مردی توقع دارد
بانویش
یڪ فرشته در زندگی اش باشد
ابتدا باید
یڪ بهشـــــت
برایش فراهم ڪند

فرشته ها درجهنم زندگی نمیڪنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟