اگر مردی توقع دارد &nbs

اگر مردی توقع دارد    &nbs

اگر مردی توقع دارد
بانویش
یڪ فرشته در زندگی اش باشد
ابتدا باید
یڪ بهشـــــت
برایش فراهم ڪند

فرشته ها درجهنم زندگی نمیڪنند

نظر شما درمورد این پست چیست؟