تکنیک جالب و مهم برای رفتار با همسر:<

تکنیک جالب و مهم برای رفتار با همسر:
آقای عزیز!

-از عشقت برای او هزینه کن، نه فقط از ثروتت

-زیبایی همسرت را ستایش کن

-کارهایی که از توانش بیرونه, به او واگذار نکن

-او گل خوشبوی بهاری است، پژمرده اش نکن

-انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه

-با بحث و جدل او را خسته نکن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟