خانمها دوست دارند حرف بزنند<

خانمها دوست دارند حرف بزنند

آیا هر روز با همسرتان صحبت می کنید. خانمها دوست دارند حرف بزنند. خانم هایی که حرف نمی زنند سالم نیستند. منتها ما وقتی که

ازدواج کردیم قرار شد که اگه خانم قرار هست که سه ساعت حرف بزند، آقا دو ساعت حرف بزند و اگه آقا قراره

ده دقیقه حرف بزند، خانم نیم ساعت حرف بزند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟