خانم ها چگونه شارژ می شود؟

خانم ها چگونه شارژ می شود؟

آنها دنبال گوش مجانی هستند که حرف بزنند. آقایان دقت کنند، دو تا گزینه هست یکی رو انتخاب کنید.

یا 20 تا 25 دقیقه با تمام توجه به حرف های همسرتون گوش کنید، (بدون اینکه روزنامه بخونید یا با موبایل کار کنید یا کار دیگری انجام بدهید)

با تمامی شش دنگ هواستون20 دقیقه به حرف های همسرتون گوش کنید، 23 ساعت و 40 دقیقه راحتید. وگرنه 24 ساعت

همسرتان روی مختان خواهد بود! از این دو گزینه یکی رو انتخاب کنید.

خانم ها حرف میزنند که حرف زده باشند، در حالی که آقایان حرف می زنند تا چیزی را منتقل کرده باشند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟