حساسیت مخفیانه در خانم ها

حساسیت مخفیانه در خانم ها

وقتی خانم می گوید که تو برای رفیق هات وقت میذاری، یک صدمش برای من وقت نمیذاری. خوب دیشب با مادرت چق چق میکردی.

من اونجا انگار نه انگار که زنم داری. چون خانمها اصلا نمی توانند ببینید که شما با هیچ خانمی حتی دو دقیقه صحبت کنید.

نامحرم نه، آن که گناه است، محرم منظورمه. خانمها چیزی دارند به نام حساسیت. خدا این را قرار داده. خب بعضی ها می گویند حسادت مخفیانه.

وقتی تو خواهرت حرف میزنی همسرت اذیت می شود. وقتی با مادرت حرف میزنی، همسرت اذیت می شود.

وقتی با همسرت حرف میزنی، مادرت اذیت می شود. اینها اینجوری هستند. و شما باید بلد باشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟