به همسرت بگو که بیشتر از هر چیزی د

به همسرت بگو که بیشتر از هر چیزی د

به همسرت بگو که
بیشتر از هر چیزی در دنیا بهش نیاز داری
بهش بگو بدنت رو دوس دارم
و رابطه زناشویی عالی داری
همه این تحسین ها باعث تحریک بیشتر خانومتون میشهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟