جلوی همسر از خانم دیگری و جلوی م

جلوی همسر از خانم دیگری و جلوی مادرتون از همسر تعریف نکنید

یکی از سیاست های بعضی از مردها این هست که می رود خونه مادرش و شروع به تعریف از همسرش می کند.

مادرجان، خانوم من چه غذاهای خوشمزه ای درست می کند. مادره میزنه تو سرش که بیا بچه بزرگ کن، یه عروس نیم وجبی هنوز هیچی

نشده اومد جای من رو گرفت. چه خون دل هایی خوردم، معلومه دیگه نو که اومد به بازار کهنه شود دل آزار.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟