ماهیت زن، هلالی شکل است

ماهیت زن، هلالی شکل است

اما تفاوت ها، اگر تفاوت ها را بتوانیم خوب بفهمیم... . پیامبر می فرماید: حقیقت خلقت زن، مثل دندنه هلالی شکل است،

حساس، ترد و شکننده. اگر در اندیشه آن باشی که آن را راست کنی، می شکند.

باید بپذیری. زن را باید همانطور که هست، بشناسی و مدارا کنی.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟