خانوم‌هاجزئیات براشون مهمه پس

خانوم‌هاجزئیات براشون مهمه پس جزئیات روبه خاطر بسپارم وبه جزئیات اعتنا کنم

جزئیات رو به خاطر بسپارید؛زحمتی کشیده، اگر به خودش رسیده اگر غذایی درست کرده ازش تعریف کنید

بابت جزئیات تشکر و قدر دانی کنید؛بگید که دیده شد

جزئیات رو ببینیم وبه خاطر بسپاریم قدردانی کنیم وبیان کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟