کارهایی که زن ها را نگران میکنه

کارهایی که زن ها را نگران میکنه انجامش ندید.

آقایون محترم یه قلم کاغذ بردارین بنویسید آنچه خانومم روناراحت میکنه. یک مورد ،پنج مورد ،ده مورد ،چهار مورد ،هرچی..

وقتی تو یک گروهی هستید که تو این گروه 15تا خانوم دیگه هم هستند؛ اون نگران میشه، چرا نگرانش کنم .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟