خانوم‌ها با گوشاشون عاشق میشن<

خانوم‌ها با گوشاشون عاشق میشن

آقایون وقتی میبینید خانوم به خودش رسیده ببینید ،بگید چقدر قشنگ شدید چه غذاخوشمزس و...

آقایون هر وقت وارد خونه شدیدبگیدچقدر تغییر کردید چه خوشکل شدی!

حالا اگر کاری کرده باشه میگه فهمیدییییی؟میگید آره معلومه

واگرم کاری نکرده باشه میگه من که کاری نکردم!وشما بگیدکاری نکردی و اینقدر خوشکلی؟
خانوما دوست دارن دیده بشن

آقایون مراقب گوش خانوم باشید خانوم ها با گوششون عاشق میشن.

می‌خواید به قلب یک خانوم نفوذ کنید

حرفای عاشقانه بزنید .بد زبانی فحش تند خویی و..ممنوعامتیاز شما به این مطلب کدام است؟