به یک زن نگو:تو که خانه بودی چ

به یک زن نگو:
تو که خانه بودی چه کار کردی؟

خستگیت واسه چیه؟

باید دقیق تر نگاه کنی
ریز بین باشی

او هیچ کاری هم نکرده باشد
امیدت را در ان خانه زنده نگه داشته استامتیاز شما به این مطلب کدام است؟