به یک زن نگو:تو که خانه بودی چ

به یک زن نگو:
تو که خانه بودی چه کار کردی؟

خستگیت واسه چیه؟

باید دقیق تر نگاه کنی
ریز بین باشی

او هیچ کاری هم نکرده باشد
امیدت را در ان خانه زنده نگه داشته است


نظر شما درمورد این پست چیست؟