وظایف مرد در اقتصاد خانواده ک

وظایف مرد در اقتصاد خانواده
کسب روزی حلال
بخشش به خانواده
پاک کردن مال با پرداخت انفاق واجب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟