امام صادق (ع) :مرد در خانه و نسبت به خا

امام صادق (ع) :مرد در خانه و نسبت به خا

امام صادق (ع) :
مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است؛
هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟