هرگز زنت را تحقیر نکن!چون بار

هرگز زنت را تحقیر نکن!
چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی

هرگز به زنت بی اعتنایی نکن!
چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی

هرگز به زنت پرخاش نکن!
چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری

هرگز از محبت به روح او غافل نباش!
چون سالها باید در بستری سرد بخوابی

هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن!
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند

هرگزنقص هایش را بازگو نکن!
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!