مانیکه همسرتان ازدست شما ناراحت است

مانیکه همسرتان ازدست شما ناراحت است

مانیکه همسرتان ازدست شما ناراحت است شک نکنیدمیپندارد شمادوستش ندارید

سوخت یک زن همیشه عشق است
هرزمان به وی عشق ومحبت دادید همواره سرحال شاد و پر انرژی می‌باشد

نظر شما درمورد این پست چیست؟