به کار بردن "میم" مالکیت هنگام صدا زدن هم"/>
از "میم" مالکیت استفاده کنید

از "میم" مالکیت استفاده کنید

به کار بردن "میم" مالکیت هنگام صدا زدن همسر تاثیر فوق العاده‌ای روی رابطه شما دارد.
این که بگویید: "مریمم" ، "محدثم" ، "شیرینم" ، "خانومم" به طرف مقابل می‌فهماند که نزد شما جایگاه ویژه‌ای دارد.

مهمترین پیام این مدل صدا زدن این است : " تو مال منی! "


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!