فقط گوش کن راه حل نده وقتي خانمها از

فقط گوش کن راه حل نده وقتي خانمها از

فقط گوش کن راه حل نده وقتي خانمها از مشكل خاصی كه مثلا سر كار برايشان پيش آمده، برای شما سخن ميگويند
مدام با ارائه_راه_حل،كلام آنها را قطع نكنيد.اين كار به آنها حس بدي ميدهد. اكثر مردها بصورت ناخودآگاه اين
اشتباه را مرتكب ميشوند.

ساختار ذهنی مغز مردان بدينصورت است كه دوست دارند براي هرچيزی راه حلی ارائه كنند .اما در اين مواقع، هدف اول خانمها،همدردی كردن و شنيده شدن حرفشان است.
پس با همه وجود به حرفشان گوش كنيد و آنها را درك كنيد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟