سه جمله ای که احساس

سه جمله ای که احساسسه جمله ای که احساس زنان را متحول میکند
1) دوستت دارم
2) ریختم به حسابت
3) چقدر لاغر شدیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟