خانومتان را ارام نوازش کنید :

خانومتان را ارام نوازش کنید :<b

خانومتان را ارام نوازش کنید :

خانومها حساسیت لمسی شان ده برابر مرد است!!

خانومها ده برابر برای نوازش شدن بیشتر کیف میکنند وده برابر فشار بیشتر اذیتشان میکند..

مثلا مردها وقتی به هم میرسند محکم و با فشار دست میدهند.که این کار را در مواجه با همسر نباید انجام دهند..

یا مرد شانه های رفیق های مردش را محکم فشار میدهدو رفیق هایش کیف میکنند ومیخواهد این کار را با زن خود هم بکند که نباید این کار را انجام دهد خانومها ماساژ نوازش اند سعی کنید همیشه آنها نوازش کنید.

خانومها وقتی در فشار زندگی قرار میگیرند نیازشان به نوازش چندین برابر
مرد وقتی در فشار قرار میگیرد نیازش به عشق و نوازش کم میشود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟