رسول اکرم(ص):کسی که برای تامین هزینه

رسول اکرم(ص):کسی که برای تامین هزینه

رسول اکرم(ص):
کسی که برای تامین هزینه زندگی پدر و مادر و بی نیازی آنان و برای تامین معاش همسر و فرزندان و بی نیازی آنان از مردم و برای تامین معاش خود و بی نیازی از مردم بکوشد، کارش در راه خداست و کسی که برای مال اندوزی بکوشد کارش در راه شیطان است.
مفاتیح الحیاه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟