‍زنهاوقتی دلگيرند<

‍زنهاوقتی دلگيرند<


زنها
وقتی دلگيرند
هر چه بپرسی
مي گويند
هیچی...مهم نيست... می گذرد...
اين يعنی
هيچ جا نرو !
كنارم بشين ...
دوباره بپرس ...
دوباره پرسيدن هايت، حالم را خوب می كند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟