به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خودتان مطمئن کنید.
حرفهای خوب و مثبتتان را آنقدر تکرار کنید که تبدیل به باور شود.
اگر حق با شماست و همسرتان اشتباه میکند صبوری کنید.
سعی کنید به جای اینکه با او مبارزه کنید با او مدارا کنید تا به مرور آرامش پیدا کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟