به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خودتان مطمئن کنید.
حرفهای خوب و مثبتتان را آنقدر تکرار کنید که تبدیل به باور شود.
اگر حق با شماست و همسرتان اشتباه میکند صبوری کنید.
سعی کنید به جای اینکه با او مبارزه کنید با او مدارا کنید تا به مرور آرامش پیدا کند.

نظر شما درمورد این پست چیست؟