هیچ وقت زن ها را دست کم نگیرتنها موجو

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیرتنها موجو

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیر
تنها موجوداتی هستند که
بچه را تبدیل به مرد
و مرد را تبدیل به یک بچه میکنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟