به یک زن نگو:تو که

به یک زن نگو:

تو که خانه بودی چه کار کردی؟

خستگیت واسه چیه؟

باید دقیق تر نگاه کنی

ریز بین باشی

او هیچ کاری هم نکرده باشد

امیدت را در ان خانه زنده نگه داشته است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟