ممکن است بین هر زن و شوهری دلخوری پی

ممکن است بین هر زن و شوهری دلخوری پی

ممکن است بین هر زن و شوهری دلخوری پیش بیاد اما مهم بعد آن است. شما نباید اجازه دهید دلخوریتان به روزهای بعدی کشیده شود. برخی آقایان بدون هیچ اقدامی برای رفع دلخوری میروند و تخت میخوابند.

این بیتفاوتی برای یک زن بسیار سخت است. به خصوص فردای آن روز که باز هم با ناراحتی و اوقات تلخی شروع میشود. پس هر چه هست را همان شب تمامش کنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟