سعی کنید تمام محبتتون رو نثار ه

سعی کنید تمام محبتتون رو نثار همسرتون کنید.

به عنوان مثال:

اگه یه وقت خانوم کار اشتباهی کرد منتظر نباش بیاد بهت بگه ببخشید...
خودت پاشو بهش بگو: منکه از دست خانومم به این سادگیا ناراحت نمیشم.

دلشو بدست بیار چون تو تکیه گاهی...

اگر یه انتقاد منطقی به خانومت داری غیر مستقیم متوجهش کن و هنرمندانه رفتار کن...

درسته که از کار بیرون خسته ای اما خانومت هم به اندازه خودت دغدغه زندگی رو داره پس وقت بزار برای کمک به خانومت

باید سعی کنی تو ایام امتحانات کمک تو درساش باشی نه دغدغه فکریش که الان ناهار چی برات درست کنه...

تکیه گاه هیچ وقت نمیلرزه پس تو زندگی با قدرت و محبت بایست که تکیه گاه محکمی باشی...

یه تکیه گاه همیشه منطقیه
وفقط برای دفاع از ناموسش ممکنه صداش بلند بشه و همیشه صبوره...

محبت داشتن یعنی توجه
همیشه به همسرت
توجه داشته باش وبی تفاوت از کنارش نگذر...

مراقب باش که از دنیای شخصی خودش بعد ازدواج فاصله نگیره
همه انسان ها باید لحظاتی داشته باشن که تنهایی فکر کنن ویا با دوستای صمیمی شون روزی رو بگذرونن

خونه محل امن هرخانومه
پس بزار به سلیقه خودش همه چیو بچینه

بدون پسوند و پیشوند محبت آمیز همسرت رو صدا نزن

یکی از دغدغه های فکریت کنار زندگیت باید خوشحال کردن همسرت باشه

همه این ها مثال های کوچیکی هستن که نتیجه ی محبت بی اندازه ست...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟