به همسر خود کمک کنیبه همسر خود کمک کنید

کمک شما به همسرتان یعنی اهمیت قائل شدن برای ایشان. و همسرتان مطمئن می‎شود این کمک‎ها از سر علاقه و دوست داشتن شماست.

این کمک می‎تواند از تعمیر وسایل باشد تا شستن ظرف‎ها.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟