سعی کن چون یک درخت کهن، ریشه در عمق خ

سعی کن چون یک درخت کهن، ریشه در عمق خ

سعی کن چون یک درخت کهن، ریشه در عمق خاک داشته باشی، تا اگر شاخه ای از تو شکست، شکسته نشوی…
باید همیشه ریشه در امید داشت، تا در هر فصلی از نو رویید…


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟